Disclaimer

Algemeen

Het gebruik van de site van City Estate is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. De toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Gebruik website

City Estate stelt de op deze website getoonde informatie samen. Zij kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Wijzigingen kan zij zonder voorafgaande aanbrengen.

Informatie van derden, producten en diensten

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van City Estate nemen we slechts op ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel City Estate selectief is ten aanzien van het plaatsen van of verwijzen naar informatie van derden, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. City Estate geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komen toe aan City Estate en worden uitdrukkelijk voorbehouden. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van City Estate. De inhoud van deze site, waarbij City Estate één of meer social sharing buttons plaatste, mag de gebruiker voor niet-commerciële privédoeleinden doorsturen.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wijst City Estate uitdrukkelijk af. Tevens bieden we geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel City Estate zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. City Estate aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. City Estate verstrekt door middel van deze site informatie over onroerend goed en aanverwante diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.