Antwoorden op de veelgestelde vragen van huurders

Op deze pagina kan je alle veelgestelde vragen met betrekking tot jouw huurovereenkomst, (financiële)administratie en het onderhoud voor jouw huurwoning of bedrijfspand vinden. Staat je vraag hier niet tussen? Wij helpen je graag verder. Je kan contact met ons opnemen op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer: 085 – 06 07 004.

Huurovereenkomst

Ben je geïnteresseerd in een van de woonruimtes van City Estate? Laat het ons weten door een e-mail te sturen aan info@cityestate.nl.

Wij werken niet met wachtlijsten, maar met aanvraagformulieren. Als je interesse hebt in een woning dan kan jij je inschrijven als geïnteresseerde. Dit is gratis en hieraan zijn geen voorwaarden verbonden.

Op het moment dat een woning beschikbaar komt zal City Estate beoordelen wie van de geïnteresseerden het best past bij de vrijgekomen woning. Met die kandidaat huurder(s) zal contact opgenomen worden voor een bezichtigingsronde.

Als je via City Estate woonruimte hebt gevonden is het verplicht om je in te schrijven bij de gemeente waarin deze woning is gelegen. Door de inschrijving wordt je geregistreerd in de basisadministratie van de betreffende gemeente.

Je dient de verhuizing door te geven binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen nadat je adres is gewijzigd.

De opzegtermijn staat altijd vermeld in de huurovereenkomst. Voor de meeste huurovereenkomsten geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand. 

Voorbeeld 1:
Wanneer je op 31 mei de huurovereenkomst opzegt is 30 juni het moment dat jij je sleutels dient in leveren.

Voorbeeld 2:
Wanneer je op 10 december de huurovereenkomst opzegt is 31 januari het moment dat jij je sleutels dient in leveren.

Indien je de huur van jouw woonruimte wilt opzeggen verzoeken wij je dit altijd per e-mail of (aangetekende) brief aan ons door te geven. Telefonische huuropzeggingen worden niet in behandeling genomen. 

Wanneer wij de huuropzegging in goede orde hebben ontvangen zullen wij je hiervan altijd een bevestiging sturen. In de bevestiging staat tevens de einddatum vermeld. Met de vermelde einddatum is rekening gehouden met de opzegtermijn zoals vastgelegd in de huurovereenkomst, vaak één volledige kalendermaand ingaande per 1e van de maand.

Bepaalde tijd huurovereenkomst:
Voor een bepaalde tijd huurovereenkomst geldt geen minimale huurtermijn. Indien je de huurovereenkomst wilt opzeggen geldt de opzegtermijn zoals deze vermeld staat in de huurovereenkomst. Dit betreft meestal één volledige kalendermaand.

Onbepaalde tijd huurovereenkomst:
Het opzeggen van een huurovereenkomst gedurende de overeengekomen huurperiode is alleen mogelijk na toestemming van jouw verhuurder. Indien je een verzoek wil doen dan kan je ons een e-mail sturen op beheer@cityestate.nl.

Aan het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst zijn kosten verbonden die voor rekening van de vertrekkende huurder komen. Indien je schriftelijk akkoord gaat met deze kosten kan je de woning mogelijk eerder verlaten indien hier een nieuwe huurder voor is gevonden.

Indien jouw partner / medehuurder is overleden, dient dit aan aangepast te worden in je huurdossier. Hiervoor vragen wij jou de overlijdensakte op te sturen naar beheer@cityestate.nl zodat je in het vervolg correct aangesproken wordt bij opvolgende communicatie.

Indien de contactgegevens gewijzigd dienen te worden kan je dit uiteraard meteen doorgeven. Als je situatie afwijkt adviseren wij je om rechtstreeks contact op te nemen per mail of telefonisch via 085 – 06 07 004

Een verhuurdersverklaring is een formulier dat over jouw huurgedrag gaat. De meeste verhuurders vragen dit formulier op tijdens het selectie/screening proces voor nieuwe woonruimte.

Dit formulier kan je bij ons aanvragen als je jouw woonruimte wilt verlaten. In deze verklaring geven wij de volgende punten aan:

– De hoogte van jouw huidige huur;
– Of je een huurachterstand hebt;
– Of je de afgelopen periode tijdig aan je financiële verplichtingen hebt voldaan;
– Overige zaken zoals eventuele veroorzaakte overlast aan omwonenden.

De verhuurdersverklaring kan je aanvragen via beheer@cityestate.nl. Geef hierbij duidelijk aan om welke adres en huisnummer het gaat. Binnen enkele werkdagen ontvang je van ons de verklaring. Ter bescherming van jouw privacy sturen wij de verhuurdersverklaring alleen toe aan de bij ons bekende contactgegevens.

In principe dient de woonruimte altijd in dezelfde staat en conditie achtergelaten te worden zoals je deze bij de start van de huurperiode hebt ontvangen. Wanneer je nog zaken ter overname wilt aanbieden, zoals een bed, kast of bureau is dat je eigen verantwoordelijkheid. City Estate zal hiervoor nooit de verantwoordelijkheid voor nemen of in bemiddelen. Wij zullen enkel, met goedvinden van de nieuwe huurder, de contactgegevens van de nieuwe huurder verstrekken. Dit maakt het mogelijk om hier onderling afspraken over te maken.

Schade aan de schil van jouw woonruimte (casco) valt onder de opstalverzekering. Deze verzekering is afgesloten door de eigenaar van jouw huurwoning.

Helaas komt het wel eens voor dat er schade ontstaat aan je inboedel door lekkages, brand of door toedoen van anderen. Bij het huren van woonruimte via City Estate dien je daarom zelf een WA-verzekering, glasverzekering en inboedelverzekering af te sluiten. Tenzij er specifieke andere afspraken met jou zijn gemaakt in je huurovereenkomst.

Financieel Woningen

De huur dient altijd vóór de 26ste van de maand via een bankoverschrijving bij ons te zijn bijgeschreven voor de daaropvolgende maand. De huur van jouw woonruimte betaal je dus altijd vooraf.

Wij hanteren standaard een waarborgsom van twee keer de kale huurprijs.

Als de woonruimte in goede staat is opgeleverd, er geen betalingsachterstanden zijn en er geen verdere afspraken zijn gemaakt met onze medewerker tijdens de eindinspectie ontvang jij de waarborgsom zo spoedig mogelijk retour op het bij ons bekende bankrekeningnummer.

Wanneer blijkt dat jij financieel niet in de mogelijkheid bent om je huur tijdig aan ons te voldoen dien je zo spoedig mogelijk met ons contact op te nemen. Indien jij dit in een vroeg stadium aan ons doorgeeft kunnen we gezamenlijk naar een oplossing zoeken en zijn eventuele betalingsachterstanden tot het minimum beperkt. 

Wanneer je niets ons doorgeeft en verder geen contact met ons zoekt zullen er hoge bijkomende (incasso)kosten in rekening gebracht worden.

Onderhoud Woningen

Voor rekening van huurder komen kleine onderhoudswerkzaamheden, reparaties en vervangingen die voortkomen uit normaal gebruik van jouw woonruimte.

Deze reparaties zijn wettelijk vastgelegd in het Besluit Kleine Herstellingen, gebaseerd op grond van artikel 240 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Kleine Herstellingen).

Let op: Telefonisch nemen wij nooit reparatieverzoeken in behandeling.

Een reparatieverzoek kan je via de pagina Storing Melden aan ons doorgeven.

Afhankelijk van de urgentie zullen wij jouw reparatieverzoek beoordelen en doorsturen naar onze technische dienst. De urgente meldingen worden zo snel als mogelijk beoordeelt en doorgezet naar de technische dienst. Voor minder urgente meldingen geldt dat dit tot een aantal werkdagen kan duren. 

Huurovereenkomst Commercieel vastgoed

Indien je de huur wilt opzeggen verzoeken wij je dit altijd per e-mail of (aangetekende) brief aan ons door te geven. Telefonische huuropzeggingen worden niet in behandeling genomen. 

Wanneer wij de huuropzegging in goede orde hebben ontvangen zullen wij je hiervan altijd een bevestiging sturen. In de bevestiging staat tevens de einddatum vermeld. Met de vermelde einddatum is rekening gehouden met de opzegtermijn zoals vastgelegd in de huurovereenkomst

Wil je als huurder van een kantoor- of bedrijfsruimte wegens verkoop, overname of wijziging van rechtsvorm van jouw onderneming de huurovereenkomst overdragen aan een andere partij, dan is hiervoor toestemming vereist van jouw verhuurder. Hiervoor kan je een aanvraag doen voor een indeplaatsstelling.

Let op: er zijn kosten verbonden aan het doorvoeren van een indeplaatsstelling. Hierover informeren wij jou vooraf.

Wil je een verbouwing of wijziging aan het gehuurde doorvoeren? Dan dien je hiervoor goedkeuring aan te vragen aan jouw verhuurder. Wij zullen deze beoordelen en mogelijk nadere afspraken maken over de uitvoering hiervan. Om de verbouwing goed te keuren willen wij jou vragen om onderstaande documenten aan te leveren:

– Schets of plattegrond van de huidige situatie;
– Schets of plattegrond van de voorgenomen wijziging;
– Eventueel aangevuld met een gespecificeerde offerte vanuit de door jou in te schakelen leverancier;
– Indien hiervoor geen offerte aanwezig is ontvangen wij graag een stappenplan met duidelijke omschrijving van de voorgenomen werkzaamheden.

Veelgestelde vragen huurders