Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is met nieuwe cijfers naar buiten gekomen waaruit blijkt dat het woningtekort de komende drie jaar zal toenemen. Tot en met 2023 zullen volgens het EIB netto 230.000 woningen aan de voorraad worden toegevoegd. Dit terwijl blijkt dat het aantal huishoudens diezelfde periode zal stijgen met 350.000. Dit zal ervoor zorgen dan de spanning op de woningmarkt voorlopig nog niet afgelopen is.

Tijdelijk terugval in vergunningen

Het EIB heeft in de onlangs verschenen studie ‘Woningbouw 2020 – 2023; Vooruitzichten op basis van maatregelen stikstof‘ o.a. geconcludeerd dat de vergunningverlening in 2019 terugviel van 70.000 naar 57.000. De stikstofmaatregelen spelen hierin een belangrijke rol. Het EIB vermoed dat pas in 2021 de vergunningsverlening weer sterk zal toenemen tot 77.000 woningen en vervolgens in 2022 en 2023 zal stijgen naar 80.000 woningen. De vertraagde afgifte van de vergunningen zal ook doorwerken in de oplevering van woningen.

afgegeven vergunningen van 2020 t/m 2023

Maatregelen van het kabinet

Het huidige kabinet heeft drie maatregelen doorgevoerd die extra ruimte moeten bieden voor (voornamelijk) de woningbouw.

  • Verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen tot 100 km/u

  • Andere samenstelling van veevoer
  • Vrijwillige saneringsregeling voor varkenshouderijen

Het EIB verwacht dat het nog enige tijd zal duren voordat de genomen maatregelen effect hebben. Dit zal ervoor zorgen dat de vergunningsverlening dit jaar nog weinig profijt zal ervaren van de maatregelen. Echter zal het stikstofprobleem voor de vergunningverlening in de periode 2021 tot en met 2023 geen wezenlijk obstakel meer vormen.